fbpx

Kwaliteits­bewaking

Kwaliteit, Hygiëne en Wetgeving

Om onze hoge kwaliteitsstandaard te behouden, wordt het hele Acurateam voortdurend bijgeschoold op het gebied van nieuwe technieken, kwaliteitseisen en patiëntveiligheid. Hiervoor  wonen wij vele nationale en internationale congressen bij en volgen wij workshops van diverse fabrikanten.

Medewerkers van Acura

Onze artsen moeten jaarlijks een aantal accreditatiepunten behalen. Een accreditatie staat mede garant voor een continue bekwaming binnen een bepaald vakgebied. Zowel theorie als praktijk spelen hierbij een rol. Onze specialisten hebben specifieke deskundigheid binnen hun vakgebied en houden zich enkel met behandelingen binnen hun specialisme bezig. Ook zijn ze BIG-geregistreerd. Ook alle andere medewerkers worden zeer regelmatig bijgeschoold, zowel intern als extern.

Kwaliteitsbewaking
Acura Medisch Centrum - plastische en esthetische chirurgie
Acura Medisch Centrum - plastische en esthetische chirurgie
Acura Medisch Centrum - plastische en esthetische chirurgie
Wetgeving

De Nederlandse wetgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit in klinieken voor u gewaarborgd wordt door meerdere wetten. Acura Medisch Centrum voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn:

 

 • Kwaliteitswet Zorginstellingen
  Deze wet verplicht klinieken om structureel en systematisch aandacht te hebben voor kwaliteit. Het beleid van een kliniek moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg te leveren; de zorg moet doeltreffend en doelmatig zijn, patiëntgericht en afgestemd op reële behoeften. Iedere kliniek is verplicht om een kwaliteitssysteem te hanteren. Jaarlijks wordt hiervan een kwaliteitsjaarverslag uitgebracht.
 • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
  Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening. Het heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De patiënt wordt hierbij beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als registratie, titelbescherming, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars kunt u terugvinden in het BIG-register.
 • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
  Deze wet regelt een aantal plichten en rechten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is één van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Ook staat er in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op geheimhouding en privacy.
 • Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
  Deze wet verplicht klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bij de klachtencommissie kan een klacht worden ingediend tegen een zorgaanbieder over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen. De commissie behandelt de klacht op basis van een klachtenreglement dat aan de patiënt ter beschikking gesteld moet worden.
  Bekijk de klachtenprocedure van Acura
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  De AVG bevat gedetailleerde voorschriften voor bedrijven en organisaties over het verzamelen, opslaan en beheren van persoonsgegevens. Wij hebben hiervoor een apart privacyreglement.
  Bekijk het privacyreglement van Acura
 • De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen goede zorg krijgt, dat instellingen continu werken aan verbetering en dat de patiënt meer centraal komt te staan.

In de Wkkgz staat veiligheid centraal. Een patiënt moet kunnen rekenen op veilige zorg. Om dat te waarborgen, is een aantal eisen in de Wkkgz opgenomen. Om goede en veilige zorg te realiseren, moet een zorgaanbieder zorgen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg.

Kerndoelstellingen van de Wkkgz zijn:

 • veilige zorg en goede kwaliteit.
 • laagdrempelige en transparante afhandeling van klachten.
 • duidelijke informatie voor patiënten

Goede zorg

De kern van de Wkkgz wordt gevormd door het begrip ‘goede zorg’. De wet eist dat de zorginstelling goede zorg biedt. Onder goede zorg wordt verstaan: zorg van goede kwaliteit en van goed niveau. Dit is zorg:

 • die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.
 • waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard.
 • waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en de patiënt met respect wordt behandeld.

Voor meer uitleg klik op de volgende link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2023-10-05/0

Hygiëne

Alle behandelfaciliteiten, -materialen en -middelen voldoen aan de strenge eisen die de Inspectie voor de Volksgezondheid stelt. Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gerapporteerd door middel van interne inspecties. De operatiekamer van Acura wordt meerdere malen per jaar uitgebreid gecontroleerd. Er worden kweken genomen en de luchtbehandelingssystemen worden geïnspecteerd en gevalideerd. Acura werkt hiervoor samen met een onafhankelijk ziekenhuishygiënist (Hip Advies) en een certificerende instantie (Telstar-LUWA). Het steriliseren van instrumenten en materialen is uitbesteed aan de centrale sterilisatie-eenheid van CSA Services. Deze staat op haar beurt weer onder periodieke controle van de Inspectie voor de Volksgezondheid, zodat de kwaliteit van hun diensten gewaarborgd is.

Kwaliteitsjaarverslag

Hier vindt u het kwaliteitsjaarverslag van de Acura Medisch Centrum.

KWALITEITSJAARVERSLAG VAN 2022

Interventies & Behandelingen

Vraag?

  Voornaam, Naam*

  Mail*

  Telefoonnummer*

  Behandeling

  Bericht*

  Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor contact. Ik zou kennis kunnen nemen van het privacybeleid.
  De toestemming is op elk moment herroepbaar met ingang voor de toekomst. Stuur me een kort mailtje naar mij. Lees het privacybeleid voor meer informatie.

  Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

  Menu