Privacyreglement

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Acura volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Wij ontvangen gegevens van u en/of eventuele verwijzers. Deze gegevens gebruiken wij om maatwerk te leveren ten aanzien van de uit te voeren behandeling(en). Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en onze systemen zijn goed beveiligd, zodat onbevoegden geen toegang hebben.

Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de SUWI-wet stellen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. De medewerkers van Acura zijn verantwoordelijk voor het goed toepassen van deze regels.

Dit houdt in:

 • dat de door opdrachtgever of arts/medisch adviseur verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald.
 • dat de door opdrachtgever/verwijzer verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen.
 • dat Acura alle informatie over cliënten, die opdrachtgever/verwijzer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract, geheimhoudt en dat zij zorg dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
 • dat Acura verantwoordelijk is voor de geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en voor het naleven van deze plicht. dat Acura zich houdt aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft, gelden;
 • dat alle (para)medische professionals zijn gehouden aan een medisch beroepsgeheim conform de beroepsstatuten.
 • dat u inzage- en correctierecht heeft van de vastgelegde gegevens zoals de wet heeft aangegeven.
Beveiliging van uw gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures. Zo voorkomen we dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

Acura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement.

Privacyreglement

Interventies & Behandelingen

Vraag?

  Voornaam, Naam*

  Mail*

  Telefoonnummer*

  Behandeling

  Bericht*

  Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor contact. Ik zou kennis kunnen nemen van het privacybeleid.
  De toestemming is op elk moment herroepbaar met ingang voor de toekomst. Stuur me een kort mailtje naar mij. Lees het privacybeleid voor meer informatie.

  Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

  Menu