fbpx

Privacyreglement

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Acura volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uw privacy en uw persoonsgegevens:

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en data veiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om: Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek. Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven) U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de SUWI-wet stellen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. De medewerkers van Acura zijn verantwoordelijk voor het goed toepassen van deze regels.

Dit houdt in:

 • dat de door opdrachtgever of arts/medisch adviseur verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald.
 • dat de door opdrachtgever/verwijzer verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen.
 • dat Acura alle informatie over cliënten, die opdrachtgever/verwijzer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract, geheimhoudt en dat zij zorg dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
 • dat Acura verantwoordelijk is voor de geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en voor het naleven van deze plicht. dat Acura zich houdt aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft, gelden;
 • dat alle (para)medische professionals zijn gehouden aan een medisch beroepsgeheim conform de beroepsstatuten.
 • dat u inzage- en correctierecht heeft van de vastgelegde gegevens zoals de wet heeft aangegeven.
Beveiliging van uw gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures. Zo voorkomen we dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

Acura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement.

Privacyreglement

Interventies & Behandelingen

Vraag?

  Voornaam, Naam*

  Mail*

  Telefoonnummer*

  Behandeling

  Bericht*

  Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor contact. Ik zou kennis kunnen nemen van het privacybeleid.
  De toestemming is op elk moment herroepbaar met ingang voor de toekomst. Stuur me een kort mailtje naar mij. Lees het privacybeleid voor meer informatie.

  Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

  Menu